1. നീരദവർണൻ

    1. നാ.
    2. മേഘനിറമുള്ളവൻ
    3. ശ്രീകൃഷ്ണൻ, വിഷ്ണു

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക