1. നീരാട്ടുക

    1. നാ.
    2. കുളിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക