1. നീരാളം

    1. നാ.
    2. കസവുകൊണ്ടു നെയ്തുണ്ടാക്കുന്ന വസ്ത്രം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക