1. നീരാളിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. സ്വർണം പൂശുക, തങ്കരേക്കിടുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക