1. നീരാഴിക്കെട്ട്

    1. നാ.
    2. കുളപ്പുര
    3. കുളത്തിൻറെ വശങ്ങളിൽ കല്ലുകൊണ്ട് കെട്ടിയുണ്ടാക്കുന്ന തിണ്ട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക