1. നീരിളക്കം

    1. നാ.
    2. ജലദോഷം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക