1. നീരുക

    1. ക്രി.
    2. നിവരുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക