1. നീരുക്ക്

    1. നാ.
    2. രോഗമില്ലാത്ത ആൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക