1. നീരുജ

  1. വി.
  2. ഉപദ്രവമില്ലാത്ത
  3. രോഗമില്ലാത്ത
 2. നിരുജ

  1. വി.
  2. ആരോഗ്യമുള്ള (നിരുജശരീരരൂപം)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക