1. നീര്

  1. നാ.
  2. വെള്ളം
  3. മൂത്രം
  4. ചാറ്
  5. ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വീക്കം
  6. മഹോദരം എന്ന രോഗം
  7. ദ്രാവകരൂപത്തിലുള്ള വസ്തു. (പ്ര.) നീരും ചോരയും = ഊർജസ്വലത. നീരും പായലും = അഭേദ്യമായ പരസ്പരബന്ധം. നീരുവറ്റുക = 1. വെള്ളം വറ്റുക
  8. ശരീരത്തിലെ നീർക്കെട്ടു മാറുക
  9. ആരോഗ്യം ക്ഷയിച്ചു മെലിയുക
 2. നിര1

  1. നാ.
  2. വരി, ഒന്നിനോട് മറ്റൊന്ന് ചേർന്നെന്ന ക്രമത്തിൽ ഋജുരേഖയിൽ ജീവികളോ വസ്തുക്കളോ ക്രമീകരിച്ചു സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്
 3. നിര2

  1. -
  2. "നിരക്കുക" എന്നതിൻറെ ധാതുരൂപം.

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക