1. നീറ്റുകക്ക

    1. നാ.
    2. കക്ക ചൂളയിൽ വേവിച്ചത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക