1. നീലക്കാർ

    1. നാ.
    2. സുന്ദരി
    3. കാർമേഘംപോലെ കറുത്തതും ഇടതൂർന്നതുമായ തലമുടി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക