1. നീലക്കൊടുവേലി

    1. നാ.
    2. നീലനിറമുള്ള കൊടുവേലി
    3. ഇല്ലാത്ത വസ്തു

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക