1. നീലജം

    1. നാ.
    2. ഉരുക്ക്
    3. പഞ്ചലോഹം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക