1. നീലനിര്യാസകം

    1. നാ.
    2. ഇരുട്ട്
    3. കറുത്ത ചെളി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക