1. നീലപിണ്ഡം

    1. നാ.
    2. ഒരിനം ഉരുക്ക്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക