1. നീലമൃത്തിക

    1. നാ.
    2. ഇരുമ്പുകലർന്ന കറുത്ത മണ്ണ്
    3. ഉരുക്കുപൊടി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക