1. നീലലോഹിത

    1. വി.
    2. കടും നീലനിറമുള്ള
    3. ഊതനിറമുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക