1. നീലലോഹിതം

    1. നാ.
    2. അകിൽ
    3. ഊതനിറം
    4. കടും നീല നിറം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക