1. നീലാഭ്രം

    1. നാ.
    2. കാർമേഘം
    3. നീലാകാശം
    4. കാർമേഘം മൂടി ഇരുണ്ട ആകാശം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക