1. നീളം1

  1. നാ.
  2. ഒരു ബിന്ദുവിൽനിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്കുള്ള അകലം
  3. നെടിയവശം
 2. നീളം2

  1. നാ.
  2. നീഡം, കിളിക്കൂട്
 3. നളം1

  1. നാ.
  2. ആമ്പൽ
  3. വേഴൽപ്പുല്ല്
 4. നളം2

  1. നാ.
  2. വീതി
 5. നാളം

  1. നാ.
  2. പൊക്കിൾക്കൊടി
  3. അരിതാരം
  4. വേഴൽ
  5. കുഴൽ
  6. താമരവളയം
  7. തണ്ടൻ ചീര
  8. പൊള്ളയായതോട്
  9. നീണ്ടുരുണ്ടകൈപ്പിടി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക