1. നീഴ്ച

    1. നാ.
    2. നീളം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക