1. നീഴൽ

  1. നാ.
  2. വായു
  3. വേദന
  4. നിഴൽ
 2. നിഴൽ

  1. നാ.
  2. ആശ്രയം
  3. സാദൃശ്യം
  4. പ്രതിബിംബം
  5. തണൽ
  6. സംഭവിക്കുവാൻ പോകുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചന
  7. കളങ്കം. (പ്ര.) നിഴലാടുക = പ്രതിബിംബിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക