1. നീവിക്കുത്ത്

    1. നാ.
    2. കണക്കുത്ത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക