1. നീൺ

  1. വി.
  2. നീളമുള്ള
 2. നാണി2

  1. നാ.
  2. നാരായണി
 3. നാണി1

  1. നാ.
  2. നാണമുള്ളവൻ
 4. നുണ2

  1. -
  2. "നുണയുക" എന്നതിൻറെ ധാതുരൂപം.
 5. നുണി

  1. നാ.
  2. നീണ്ടുരുണ്ട് ഒരറ്റം വണ്ണം കൂടി ക്രമമായി വണ്ണം കുറഞ്ഞുവരുന്ന ആകൃതി. ഉദാ: തുമ്പിക്കൈ
 6. നുൺ

  1. വി.
  2. വളരെ ചെറിയ
  3. മെലിഞ്ഞ, സൂക്ഷ്മമായ
 7. നുണ1

  1. നാ.
  2. മുഖസ്തുതി
  3. കള്ളം
  4. ഏഷണി
  5. കൊതികൊണ്ട് നുണയ്ക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക