1. നീർക്കണ്ടിശർക്കര

    1. നാ.
    2. കട്ടിശർക്കര
    3. കൽക്കണ്ട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക