1. നീർക്കലക്കം

    1. നാ.
    2. വെള്ളം കലങ്ങൽ
    3. മൂത്രമൊഴിവ് എന്ന രോഗം
    4. മുത്രവിസർജനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക