1. നീർക്കാങ്കുഴി

    1. നാ.
    2. വെള്ളത്തിനടിയിൽക്കൂടി നീന്തൽ, മുങ്ങാൻകുഴി, മുക്കിളി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക