1. നീർക്കാണം

  1. നാ.
  2. വസ്തു തീറുവാങ്ങുമ്പോൾ വാങ്ങുന്നയാൾ ജലപാത്രത്തിൽ ഇടുന്ന നാണയം
 2. നിർഗുണം

  1. വി.
  2. ഗുണങ്ങളില്ലാത്ത
  3. സത്ത്വം രജസ്സ് തമസ്സ് എന്നിവയ്ക്കതീതമായ
  4. ചരടറ്റ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക