1. നീർക്കെട്ട്

  1. നാ.
  2. ഒരു രോഗം, നെഞ്ചിനുള്ളിൽ നീരുണ്ടാകുന്നത്
 2. നിറക്കൂട്ട്

  1. നാ.
  2. ചായക്കൂട്ട്
 3. നിറക്കേട്

  1. നാ.
  2. നിറത്തിനുണ്ടാകുന്ന പ്രകാശമില്ലായ്മ
  3. ദുരിതം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക