1. നീർക്കോലി

  1. നാ.
  2. നിസ്സാരൻ
  3. ജലത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരിനം ചെറിയ പാമ്പ്
 2. നിറകോൽ

  1. നാ.
  2. ത്രാസ്സ്
 3. നീർക്കാൽ

  1. നാ.
  2. വെള്ളച്ചാൽ
 4. നുറുക്കൽ

  1. നാ.
  2. കഷണങ്ങളാക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക