1. നീർക്കോൾ

  1. നാ.
  2. ജലനിരപ്പിനുണ്ടാകുന്ന ഉയരം
  3. ശരീരത്തിൽ നീർവീർക്കം ഉണ്ടാകൽ
 2. നീർക്കോളി

  1. നാ.
  2. മൂത്രാശയം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക