1. നീർച്ചുഴി

    1. നാ.
    2. പല വശങ്ങളിലേക്കുള്ള ഒഴുക്കു പരസ്പരം മുട്ടുമ്പോൾ ആഴമുള്ള ജലാശയങ്ങളിൽ വെള്ളം നടുകുഴിഞ്ഞു കറങ്ങുന്നത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക