1. നീർച്ചോറ്

    1. നാ.
    2. തലേദിവസത്തെ ചോറു വെള്ളത്തിലിട്ടുവച്ചത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക