1. നീർത്താഴ്ച

    1. നാ.
    2. ജലദോഷം
    3. ശരീരത്തിൽ തടിപ്പും ചൊറിച്ചിലും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു രോഗം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക