1. നീർദോഷം

  1. നാ.
  2. ജലദോഷം
 2. നിർദേശം

  1. നാ.
  2. ചൂണ്ടിക്കാട്ടൽ, സൂചന
  3. ആജ്ഞ, എങ്ങനെ വേണമെന്ന ഉപദേശമോ ശാസനയോ
  4. പ്രസ്താവന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക