1. നീർനക്കൽ

    1. നാ.
    2. കുളത്തിലെ വെള്ളംകൊണ്ടു നനയ്ക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക