1. നീർനായ്

    1. നാ.
    2. ഒരു ജലജീവി, കഴുനായ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക