1. നീർമുതൽ

    1. നാ.
    2. തീറുവാങ്ങിയ വസ്തു

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക