1. നു

  1. -
  2. ചോദ്യം വികൽപം എന്നിവ കുറിക്കുന്ന ഒരു അവ്യയം.
 2. നു1

  1. -
  2. അക്ഷരമാലയിലെ ഒൻപതാമത്തെ അക്ഷരം. സ്വരം. ദന്ത്യം. ക്നുപ്തത്തിൽമാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന അക്ഷരം.
 3. നു2

  1. നാ.
  2. പർവതം
  3. ദേവമാതാവ്
  4. ഭൂമി
  5. (സ്ത്രീ.) സ്വഭാവം
  6. ഗൃഹം
  7. അസുരമാതാവ്, ദിതി
 4. ഹനു, -നൂ

  1. നാ.
  2. മരണം
  3. രോഗം
  4. ആയുധം
  5. വേശ്യ
  6. മഞ്ഞൾ
  7. പവിഴക്കൊടി
  8. താടി(യെല്ല്)
  9. ജീവാപായം ഉണ്ടാക്കുന്ന വസ്തു

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക