1. നുങ്ങണം

    1. നാ.
    2. നൊങ്ങണം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക