1. നുച്ചുപുഴു

    1. നാ.
    2. ധാന്യങ്ങളിൽ കാണുന്ന ചെറിയ പുഴു

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക