1. നുണങ്ങുക

  1. ക്രി.
  2. ചെറുതാകുക
  3. മെലിയുക
  4. വാടുക
  5. മുടങ്ങുക
 2. നണുങ്ങുക

  1. ക്രി.
  2. ഞണുങ്ങുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക