1. നുണയ്ക്കുക

    1. ക്രി.
    2. നുണയുക
    3. നുണപറയുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക