1. നുത്ത

  1. വി.
  2. അയയ്ക്കപ്പെട്ട
 2. നൂത്ത, നൂത്ത്

  1. നാ.
  2. നൂട്ട
 3. നുത

  1. വി.
  2. സ്തുതിക്കപ്പെട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക