1. നുരയീരൽ

    1. നാ.
    2. ശ്വാസകോശം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക