1. നുരയ്ക്കുക

    1. ക്രി.
    2. പതയുണ്ടാക്കുക
    3. കൃമിക്കുക
    4. പെരുകുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക