1. നുരുമ്പിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. പഴകിപ്പൊടിയുക
    3. തുരുമ്പാകുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക