1. നുരുമ്പ്

    1. നാ.
    2. വസ്തുക്കൾ ജീർണിച്ചുണ്ടാകുന്ന പൊടി
    3. ഇരുമ്പ് ദ്രവിച്ചുണ്ടാകുന്ന തുരുമ്പ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക