1. നുരുമ്പൽ

    1. നാ.
    2. നശിക്കൽ
    3. ദ്രവിക്കൽ
    4. ദ്രവിച്ചുണ്ടാകുന്ന പൊടിയും മറ്റും

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക